portfolio

Karst, no.2

karst, no.2

Karst, no.2
sandstone, limestone, smalti
8” x 24”
$975.00

The Marsh, no.3

the marsh no3

The Marsh, no.3
Italian stone
10” x 20”
$375.00

SOLD

The Marsh, no.2

the marsh no2

The Marsh, no.2
Italian stone
18” x 26”
$750.00

The River

the river

The River
smalti
20” x 40”
$2400.00

The Marsh, no.1

the marsh, no 1

The Marsh, no.1
Italian stone
20” x 40”
$1650.00

SOLD

The Bluffs

the bluffs

The Bluffs
sandstone and limestone
60” x  36”
$5200.00

Summer Forest

summer forest

Summer Forest
smalti
20” x 30”
$2400.00

Spring Forest

spring forest

Spring Forest
smalti and Italian stone
10” x 20”
$625.00

SOLD

Recede

recede

Recede
sandstone, limestone, recycled glass
16” x 16”
$1100.00

Karst, no.3

karst,no 3

Karst, no.3
sandstone, limestone, smalti
6” x 20”
$650.00

Karst, no.1

karst. no1

Karst, no.1
sandstone, limestone, smalti
14” x 36”
SOLD

Driftless

Driftless

Driftless
Italian stone, recycled glass, smalti, sandstone, limestone
20” x 40″
$4800.00

SOLD