portfolio

Karst, no.3

karst,no 3

Karst, no.3   2019
sandstone, limestone, smalti
6” x 20”
$650.00

Karst, no.1

karst. no1

Karst, no.1   2019
sandstone, limestone, smalti
14” x 36”
SOLD

Driftless

Driftless

Driftless  2018
Italian stone, recycled glass, smalti, sandstone, limestone
20” x 40″
$4800.00

SOLD

Autumn Forest

Autumn Forest  2020
24kt gold smalti
10” x 20”
$725.00

Winter Forest

Winter Forest  2019
Italian stone, smalti
20” x 30”
$2200.00

SOLD

The Burn, no.5

The Burn, no.5 kate kerrigan mosaics
The Burn, no.5     2018
stone
6″ x  12″
$975

The Burn, no.2

The Burn, no.2 kate kerrigan mosaics
The Burn, no.2     2018
24kt gold smalti and stone
6″ x 12″
$1100

The Burn, no.3

The Burn, no.3 kate kerrigan mosaics
The Burn, no.3     2018
24kt gold smalti and stone
6″ x 12″
$1100
SOLD

The Burn, No.4

The Burn, no.4 kate kerrigan mosaics
The Burn, no.4     2018
stone
12″ x 18″
$1950

The Burn, no.1

The burn, no.1 kate kerrigan mosaics
The Burn, no.1     2018

smalti and stone
12″ x 12″
$1900

The Aspens, Autumn III

The Aspens, Autumn III kate kerrigan mosaics
The Aspens, Autumn III    2017
24kt gold smalti & smalti
14″ x  20″
$4,000
SOLD

The Aspens, Autumn II

The Aspens, Autumn II kate kerrigan mosaics

The Aspens, Autumn II    2018
24kt gold smalti & smalti
9″ x 14″
$1900

SOLD